menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Výuka v plenéru | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

Přijímací řízení VŠUP
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Jeho koncept je zpracován s ohledem na široký zájem veřejnosti o studium na VŠUP a zároveň s ohledem na úzce výběrové studium. Princip a koncept jeho postupu, vytvořený BCH v roce 1990 v době jeho výkonu funkce studijního prorektora je ve své podstatě - aplikován dodnes a je stále doplňován a precizován. Hlavní důraz systému spočívá v transparentnosti a komisionelním charakteru hodnocení v součinnosti s respektováním názoru vedoucího atelieru k přijetí nových studentů.

vncxgf

Když jsem na přelomu roku 2010 – 11 připravoval přijímací řízení pro další akademický rok, uvědomil jsem si s údivem, že tak činím již po dvacáté prvé. Přijímací řízení v roce 1990, kdy jsem vstoupil na tuto novou scénu, bylo nezapomenutelné svojí atmosférou i všemi, do té doby zcela skandálními fakty. Bylo těsně před obdobím konkurzů na nové obsazení pedagogických míst, vedoucích atelierů především. To mne v této pozici stavělo do velmi obtížné role. I když se u mnoha kantorů předpokládalo ukončení jejich působnosti na VŠUP, zůstávali naprosto legitimním statutárním orgánem pro výběr nových studentů. Předpokládaní favorité – budoucí pedagogové, o kterých se vědělo, že se konkurzů účastní a že mají velkou naději na úspěch – neměli nejmenší polohu do tohoto procesu – výběru svých budoucích studentů – zasáhnout. Navíc těch favoritů na jedno místo bylo v mnoha případech několik a šance byly velmi vyrovnané. Tehdejší – zcela pochopitelný – studentský tlak na jejich angažmá byl však nesmírně silný. Při tom se vše odehrávalo v tehdy ještě nezměněném vysokoškolském zákonu, justice měla setrvačnost přinejmenším srovnatelnou s obdobím po druhé světové válce a jakékoliv možné právní dohry revolučních improvizací měly velmi zamlžený výsledek. Tehdy i dnes si vážím všech těch pedagogů, kteří svoji roli bez bázně plnili až do samého konce. Vím, jakým tlakům byli vystaveni. Nebyly to intervence pouze zevnitř, ze školy samotné, ale i zvenčí. Někteří však tuto roli odmítli hrát vůbec, někteří se chtěli zaštítit přítomností svých předpokládaných nástupců. Počet uchazečů v revolučním roce enormě stoupl a představy o pravidlech validního přijímacího řízení na elitní vysokou školu odpovídaly své době. Tímto způsobem se však naštěstí nenaplnily.

Studijní oddělení zcela správně, jako vždy před tím, vracelo přihlášky, které nebyly vybaveny požadovanými náležitostmi nebo byly doručeny po stanoveném termínu. Tím pádem bylo označováno za konzervativní totalitní administrativní útvar. Jedině tím, že jsme tomuto vydrželi společně čelit, uchránili jsme tyto první přijímačky v podobě nového, lepšího modelu. Bez dřívějších tlaků z ÚV všeho možného. Byly jistě hektičtější, ale snad lepší, než to, co bylo předtím. Pravidla nastolené slušnosti v posuzování schopností jiných velmi brzo – prakticky obratem - pochopili i tehdejší revoluční studenti. Dostali možnost účasti v tomto procesu. Ta byla tehdy postavena jako organizační výpomoc. Všichni ale věděli, že jejich tehdejší hlas měl svoji velkou váhu.

Mnoha diskusí s kantory a studenty zároveň jsem se tehdy jako organizátor přijímaček účastnil. Z mnoha dojmů jsem nabyl přesvědčení o naprosté odpovědnosti, kterou na sebe studenti vzali. Studentská účast v přijímacím řízení se s tímto počátečním revolučním podtextem dochovala dodnes. Má jinou polohu, studenti jsou již nepostradatelnou pomocí kantorům při organizaci v jednotlivých atelierech. Jejich názor na jednotlivé výkony má výhradně poradní charakter, který ale může být vyřčen. Rozhodnutí vedoucího atelieru o návrhu k přijetí je dodnes předloženo komisionelnímu řízení, které jej bere na vědomí. Pokud je s ním v rozporu, řeší se vše u hlavní přijímací komise v přítomnosti zástupců příslušné katedry.

Organizace přijímacích zkoušek měla od svého radikálního zlomu v roce 90 svůj další vývoj. Úvodní fotografie je již minulostí. Veškeré centrálně prováděné výkony, které vytvářely dlouhé fronty čekání na registraci nebo výsledky prvního kola byly postupně atomizovány do jednotlivých atelierů. Tím skončila i legenda megafonu mluveného slova, podtextu znění klasické hudby a zvýšeného podia, na kterém jsem v cíleně extravagantním oblečení stál a za pomoci odvážných mužů korigoval pohyb tisícového davu. V krizových situacích jsem si odstěhoval židli na pylon naproti Niké – odtamtud mne nikdo nesmetl.

Dnes lze hovořit o určité pohodě s jediným napětím. Aby se něco v charakteru MU – tedy mimořádné události – nepřihodilo. Však i takové příhody jsou již součástí historie. Bylo to snad ještě v devadesátých letech, kdy na školu přišel pracovník zvláštního útvaru se sdělením, že je podezření na uložení výbušniny v budově VŠUP. Po krátké a z jeho strany vstřícné konzultaci jsme se vzájemně dohodli, že kontrolu provedeme vlastními prostředky. Její výsledek obratem sdělíme útvaru a v případě negativního nálezu nebudeme muset budovu evakuovat. Svolal jsem proto s pomocí sekretářek všechny vedoucí atelierů, asistenty a THP pracovníky k poradě v rektorské místnosti bez sdělení důvodu, aby nevznikla panika. Přišli všichni obratem. Očekávali tehdy mnou pořádaný vegetariánský banket se šampaňským, který se konal vždy v druhé polovině průběhu a kterého se vždy účastnil i úřadující rektor. Sdělení o bombě brali jako vtip a všichni jen nahlas přemýšleli, kam jsem schoval to množství okurek, rajčat, paprik, sezamového pečiva a lahví s hrdým názvem naší vlasti. Po delší chvíli vysvětlování pochopili, o co jde a nastala akce 007. Všichni uchazeči, studenti a všichni další přítomní se museli chopit svých zavazadel, byly prohledány spodní strany pracovních desek, vystěhovány úložné prostory. Do velínu přijímacího řízení postupně přicházely zprávy o "čistotě" toho či onoho prostoru od prvního až po poslední. Myslím, že takovou bojovou hru VŠUP dlouho nezažila a rčení, že opakovaný vtip přestává být vtipem, by platilo snad už jen pro mne a pro několik dalších mohykánů těchto dob.

Jak jsem uvedl na začátku, je v roce 2011 moje účast v organizaci PŘ VŠUP již jednadvacátá. Svůj podíl na průběhu přijímacího řízení si uvědomuji bez nihilismu i bez příkras. Přijímací řízení je velmi složitý, až minutově programovaný mechanismus. Zároveň velmi křehký mechanismus. Jeho úspěch a uznání dokáže znehodnotit jakýkoliv detail. Řešení takových případů, které se staly velmi zřídka, měl proto vždy svoji publicitu.

Základním nositelem tohoto břímě je studijní oddělení VŠUP. Až více jak tisíc přihlášek do všech oborů musí projít tímto útvarem, dostat se v podobě pozvánky na správné adresy, podat přesné informace, zpracovat průběžné výsledky, vyrozumět o rozhodnutí, připravit případná řízení o přezkoumání rozhodnutí a mnoho, mnoho dalších výkonů. Bez perfektní práce tohoto oddílu by se tato "bojová hra" – jak se přijímačkám v poslední době říká, proměnila v katastrofickou porážku. Spolupracoval jsem s již několika vedoucími, kteří toto oddělení řídili se skutečným vypětím a přehledem - s JUDr. Limovou – skutečnou legendou v roli představitelky této kanceláře po několik desetiletí, s JUDr. Komárkovou, jeden rok s velkorysým Ing. Šafářem a v poslední době s Ing. Kemrovou, jejíž práci na tomto poli hluboce uznává celá škola a které si samozřejmě i já hluboce vážím.

Podoba přijímacího řízení dostává ustálené formy. V grafické vizuální komunikaci, ve vlastním průběhu i v účasti pedagogů, kteří v něm hrají společně s uchazeči tu hlavní roli. Veškeré postupné kroky jsou ve svých časových úsecích signovány výraznou barvou písemného sdělení. Pochopení tohoto systému uchazeči i pracovníky VŠUP je bráno jako samozřejmost.

Uspěch uchazečů v kole prvním a jejich postup v podobě úzkého výběru do kola druhého má své silné výrazové prostředky. Visačky se jménem, pozdější hodina příchodu doprovázená klasickou hudbou v chodbách budovy. Práce v již identických atelierech, pouze ve větším počtu, než bude ten výsledný. Teoretický test, osobní kontakt každého uchazeče s pedagogem formou rozhovoru. Virtuální období dvou dnů skutečného studia. Jsem přesvědčen, že si to uchazeč v tomto stupni postupu již zaslouží. V případě úspěchu zná v horizontu několika let mantinely své profesní budoucnosti. V případě neúspěchu sám uváží, zda o ně bude nadále usilovat či nikoliv.

Pro představu o celém mechanismu, který jsem koncipoval v devadesátém roce a který od té doby prošel dalším vývojem, dávám nahlédnout do celkového časově a systémově sestaveného itineráře. Vyjma velínu přijímacího řízení a vedení školy jím v této podobě nikdo nedisponuje. Ateliery i dozory mají pokyny pouze ke svým činnostem a jsou zpracovány pro konkrétní útvary a osoby, s jejich dislokací a časovými údaji. Rozdělovník informací pro takovou akci považuji za jeden z nejdůležitějších faktorů.

bch

Přijímací řízení bakalářské a navazující magisterské studium VŠUP

Základní scénář jednotlivých výkonů pro :

VEDENÍ VŠUP,VELÍN PŘ , SPRÁVU BUDOV, VRÁTNICI , PRACOVNÍKY OSTRAHY

ostatní účastníci přijímacího řízení – pedagogové, ostatní zaměstnanci a určení studenti – členové hodnotících atelierových týmů – jsou zatíženi pouze těmi informacemi, které se týkají výhradně jejich výkonů

škola je pro studenty – vyjma členů porot a pro veřejnost uzavřena, za ostrahu zodpovídá správa budov během PŘ je vstup po kontrole umožněn pedagogům, zaměstnancům, /ostraha ve spolupráci s vrátnicí/ dále pak uchazečům – 1. kolo na základě předložení pozvánky, 2. kolo na základě vyplněné platné visačky pro aktuální rok – oranžové barvy, studentům – členům hodnotících atelierových týmů - na základě vyplněné visačky pro aktuální rok – bílé barvy s červeným, zeleným nebo žlutým pruhem – symbolem prvého, druhého nebo třetího sledu prvního kola, uchazeči o navazující magistry – modré barvy

VELÍN PŘ řídí veškeré operace ze studovny knihovny 1. patro, č.dveří 112

níže uvedený harmonogram upřednostňuje logickou posloupnost jednotlivých postupů, v některých časových nesouvislostech se projevují dané rezervy překryvů

Přijímací řízení na VŠUP 2011 Přijímací řízení na VŠUP 2011 Přijímací řízení na VŠUP 2011 Přijímací řízení na VŠUP 2011

První den PŘ VŠUP

7.50 hod. pedagogové – zástupci atelierů obsadí místnosti pro výběr domácích prací
8.00 hod. otevření budovy uchazečům – vstup po kontrole pozvánky
8.00 hod. hod. přebírání domácích prací v místnostech dle dislokace
7.45 hod. knihovna – dozory přebírají obálky s úkoly a materiál pro 1. kolo
8.15 hod. dozory provádějí registraci uchazečů v atelierech
8.45 hod. vyhlášení úkolů 1. kola vedoucími pedagogy – v místnostech dle dislokace.
9.15 hod. knihovna – ateliery si vyzvedávají protokoly, hodnotí domácí práce
11.45 hod. končí zpracování úkolů 1. kola, uchazeči opouštějí budovu, která se pro ně uzavírá
11.50 hod. knihovna – protokolární převzetí zpracovaných úkolů od dozorů
12.15 hod. knihovna – výdej zpracovaných úkolů atelierům
12.45 hod. knihovna – končí výdej zpracovaných úkolů atelierům, probíhá hodnocení
13.50 hod. pedagogové – zástupci atelierů obsadí místnosti pro výběr domácích prací
14.00 hod. otevření budovy uchazečům – vstup po kontrole pozvánky
14.00 hod. přebírání domácích prací v místnostech dle dislokace
13.45 hod. knihovna – dozory přebírají obálky s úkoly a materiál pro 1. kolo
14.15 hod. dozory provádějí registraci uchazečů v atelierech
14.45 hod. vyhlášení úkolů 1. kola vedoucími pedagogy – v místnostech dle dislokace.
15.15 hod. knihovna – ateliery si vyzvedávají protokoly, hodnotí domácí práce
17.45 hod. končí zpracování úkolů 1. kola, uchazeči opouštějí budovu, která se pro ně uzavírá
17.50 hod. knihovna – protokolární převzetí zpracovaných úkolů od dozorů
18.15 hod. knihovna – výdej zpracovaných úkolů atelierům
18.45 hod. knihovna – končí výdej zpracovaných úkolů atelierům, probíhá hodnocení

Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011

Druhý den PŘ VŠUP

7.50 hod. pedagogové – zástupci atelierů obsadí místnosti pro výběr domácích prací
8.00 hod. otevření budovy uchazečům – vstup po kontrole pozvánky
8.00 hod. hod. přebírání domácích prací v místnostech dle dislokace
7.45 hod. knihovna – dozory přebírají obálky s úkoly a materiál pro 1. kolo
8.15 hod. dozory provádějí registraci uchazečů v atelierech
8.45 hod. vyhlášení úkolů 1. kola vedoucími pedagogy – v místnostech dle dislokace.
9.15 hod. knihovna – ateliery si vyzvedávají protokoly, hodnotí domácí práce.
11.45 hod. končí zpracování úkolů 1. kola, uchazeči opouštějí budovu, která se pro ně uzavírá
11.50 hod. knihovna – protokolární převzetí zpracovaných úkolů od dozorů
12.15 hod. knihovna – výdej zpracovaných úkolů atelierům
12.45 hod. knihovna – končí výdej zpracovaných úkolů atelierům, probíhá hodnocení
12.00 hod. probíhá deinstalace atelierů z 1. Kola, ateliery připraví své prostory pro 2. Kolo,
atelierům detašovaným v propůjčených prostorách je nápomocna správa budov
15.30 hod. knihovna – končí doba pro odevzdání vyplněných protokolů s výsledky 1. Kola
ateliery 1. sledu do 12.00 hod.
ateliery 2. sledu do 14.00 hod.
ateliery 3. sledu do 15.30 hod.
15.30 hod. instalace výsledků – jména postupujících z 1. kola - k jednotlivým atelierům
17.15 hod. pracovnice registrace obsadí místnost 001
17.30 hod. otevření školy uchazečům
17.30 hod. výdej domácích prací v místnostech dle dislokace – uchazečům,
kteří nepostupuji do 2. kola PŘ
17.30 hod. registrace postupujících uchazečů do 2. kola – místnost 001
19.00 hod. budova se uzavírá pro vstup uchazečů 20.00 hod. končí výdej domácích prací a registrace postupujících uchazečů do 2. kola, uchazeči opouštějí budovu, budova se uzavírá

Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011

Třetí den PŘ VŠUP

7.30 hod. otevření budovy uchazečům – vstup po kontrole vyplněných jmenovek
7.30 hod. knihovna – dozory přebírají formuláře teoretických testů a seznamy uchazečů –
účastníků 2. kola
7.55 hod. dozory provádějí prezenci uchazečů – účastníků 2. kola dle vyzvednutých seznamů
8.00 hod. začíná doba pro zpracování teoretických testů v místnostech dle dislokace
8.45 hod. končí doba pro zpracování teoretických testů
8.50 hod. knihovna – dozory protokolárně předávají zpracované testy
8.30 hod. knihovna – ateliery vyzvedávají zadání 1 talentového úkolu, vyzvedávají materiál
pro plnění úkolů 2. kola
9.00 hod ateliery vyhlašují 1. talentový úkol v místnostech dle dislokace, hodnotí domácí práce
9.00 hod. knihovna – zasedá porota teoretiků pro vyhodnocení teoretických testů, studijní oddělení zapisuje výsledky do protokolů
12.00 hod. končí vyhodnocení testů teoretiky
13.00 hod. končí doba pro zápis výsledků teoretických testů do protokolů
13.15 hod. končí doba pro zpracování 1. talentového úkolu
13.30 hod. knihovna – ateliery vyzvedávají zadání 2. talentového úkolu a přebírají zpět
protokoly s výsledky testů, zahajují rozhovory s uchazeči
14.00 hod. ateliery vyhlašují 2. talentový úkol v místnostech dle dislokace
18.00 hod. končí doba pro zpracování 2. talentového úkolu
18.30 hod. uchazeči opouštějí budovu, která se uzavírá

Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011

Čtvrtý den PŘ VŠUP

8.00 hod. otevření budovy uchazečům – vstup po kontrole vyplněných jmenovek 8.30 hod. knihovna – ateliery vyzvedávají zadání 3.talentového úkolu složeného ze dvou samostatně hodnocených komponentů nebo 3. a 4. talentového úkolu 9.00 hod. ateliery vyhlašují zadání 3.talentového úkolu složeného ze dvou samostatně hodnocených komponentů nebo 3. a 4. talentového úkolu v místnostech dle dislokace 18.00 hod. končí doba pro zpracování 3.talentového úkolu složeného ze dvou samostatně hodnocených komponentů nebo 3. a 4. talentového úkolu 18.30 hod. uchazeči opouštějí budovu, která se pro ně uzavírá, velín se stahuje z prostoru knihovny a takticky ustupuje do předem připravených pozic na studijní oddělení

Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011Přijímací řízení na VŠUP 2011

Pátý den PŘ VŠUP

9.00 hod. začíná hodnocení atelierovými a katedrovými porotami dle samostatného harmonogramu, určeného vedoucími kateder 15.00 hod. končí hodnocení všech komisí a záznam výsledků do protokolů 15.00 hod. ateliery předávají na studijní oddělení vyplněné protokoly přijímacího řízení pro akademický rok 18.00 hod. končí doba pro odevzdání vyplněných protokolů na studijní oddělení

přijímací řízení se uzavírá jednáním hlavní přijímací komise v termínu, daném harmonogramem VŠUP a výsledky jednání o přezkoumání rozhodnutí, budou-li zahájena.

BCH

VŠUP | Výuka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze | Přijímací řízení VŠUP | Akademické obřady VŠUP | Koordinační stavební činnost VŠUP

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup