menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Palackého univerzita v Olomouci
Předprojektová příprava - panoramatické fotogrammetrické perspektivy

Soutěžní podklady na architektonickou soutěž projektu přírodovědecké fakulty UP v Olomouci byl po soutěžních podkladech na Národní technickou knihovnu v Praze Dejvicích posledním elaborátem, zpracovávaným BCH v rámci předprojektové přípravy. V obou aktivitách byl garantem koncepce soutěžních podkladů TYPAZ s.r.o. V tomto případě je prezentován celý digitalizovaný rozsah elaborátu, včetně textové části i perspektografických plánových podkladů. Takto byla vypravena každá soutěž, která obdobný elaborát vyžadovala. V několika případech požádal vypisovatel soutěže BCH o kontrolu správnosti zákresů navrhované architektury do fotografické perspektivy zobrazeného prostředí, především při řešení urbanistických celků a jejich výškových dominant.

Palackého univerzita v Olomouci Palackého univerzita v Olomouci Palackého univerzita v Olomouci

Seznam příloh soutěžních podkladů pro veřejnou architektonickou soutěž

NA ZPRACOVANÍ NÁVRHU URBANISTICKÉHO, ARCHITEKTONICKÉHO A PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ STAVBY

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

V AREÁLU ENVELOPA V OLOMOUCI

část:

panoramatické fotogrammetrické perspektivy řešeného území

pro zákres navrhovaného řešení


K O N S T R U K C E P E R S P E K T I V N Í H O O B R A Z U

N A V R H O V A N É H O O B J E K T U D O F O T O G R A F I E

Všeobecně k soutěžním podkladům


Perspektivní zobrazení navrhovaného objektu je požadováno formou začlenění do širších souvislostí území areálu vysokých škol v Olomouci na třídě 17. listopadu.

Tři vybrané pohledy nezobrazují proto pouze vlastní řešené území stavebního pozemku, ale stávající okolní konfiguraci budov a vzrostlé zeleně v širokém panoramatickém úhlu zobrazení. Takovýto úhel není možno obsáhnout jedinou rozšířenou průmětnou a proto je celkový záběr složen z více snímků - samostatných perspektiv, vzájemně na sebe navazujících shodnou distancí, úhlem zobrazení a výškou horizontu. Šíře jednoho dílu fotografického snímku se rovná ve výkresovém podkladu šíři příslušného úseku perspektivní průmětny, výška horizontu perspektivy je vykreslena linií přímo ve fotografii, stejně jako průmět hlavního paprsku v ose fotografie.

Perspektivní průmětna celkového panoramatu je tedy pravidelným polygonem.


Postup při konstrukci perspektivního obrazu do soutěžních podkladů – princip klasické metody


Příprava:


do "plánu perspektivní orientace A, B, C" zobrazíme půdorys vnějšího objemu navrhovaného objektu - v průběhu všech podlaží


do pohledů na všechna zobrazovaná průčelí vykreslíme postupně v odpovídající nadmořské výšce průběh horizontu panoramatické fotogrammetrické perspektivy A, B, C


pro perspektivní konstruovanou kresbu připravíme vždy odpovídající výkres " zobrazení perspektivní průmětny viditelného prostoru řešení A, B, C"


Poznámka: pro počítačové zpracování lineární kresby perspektivního zákresu doplníme další údaje, vyplývající z perspektivní orientace a specifických požadavků jednotlivých programů


Vlastní konstrukce perspektivního obrazu:


Údaj o nadmořské výšce horizontu perspektivy, vztažený ke zobrazovanému objektu, polohopisná poloha stanoviska perspektivy, udaný směr hlavního paprsku, perspektivní distance, definovaná poloha zobrazovaného objektu a poloha perspektivní průmětny umožňují aplikaci kterékoliv z metod konstrukce lineárního perspektivního zobrazení klasickým způsobem, stejně jako počítačovým zpracováním (pro tento způsob konstrukce doplníme další potřebné údaje).

Perspektivní kresbu, zpracovávanou klasickým způsobem, můžeme kreslit přímo do zobrazení průmětny, při čemž se vyvarujeme zbytečného konstruování partií navrhovaného objektu, skrytých za konturou viditelného prostoru (blíže položené objekty – pro čitelné zobrazení stavby nebude zobrazována clonící zeleň).

Sejmeme-li vyhotovenou kresbu a ztotožníme-li obě vykreslené linie horizontu v kresbě i ve fotografii se vzájemným ztotožněním hlavních bodů kreslené i fotografické perspektivy, začlení se konstruovaný perspektivní obraz do perspektivy fotografie.

Stejný základní princip je platný i v různých variantách počítačového zpracování.


Poznámky ke konstrukci perspektivního obrazu obecně


Celková panoramatická fotogrammetrická perspektiva je zobrazením prostoru na polygonální průmětně, proto úběžníky půdorysně shodně orientovaných linií, zobrazené však na různých dílech panoramatu, mají jinou polohu. V rámci jednoho snímku však vzájemně rovnoběžné linie objektů stávajících i navrhovaných musí směřovat do jediného bodu - úběžníku daného směru.

Snímky jsou koncipovány tak, aby se s předpokládanou výškou navrhovaného objektu vešlo celé jeho perspektivní zobrazení do dané výšky panoramatu. Pokud by konstruovaný perspektivní obraz přesáhl výši fotografické perspektivy zobrazeného území, omezíme jej formátem fotografie.


S ohledem na definici perspektivní orientace a dokladované ortogonální zobrazení navrhovaného objektu je správnost jeho perspektivního zobrazení ověřitelná.


Při grafickém zpracování konstrukce zákresu perspektivního zobrazení navrhovaného objektu se snažíme zejména:

Vyjádření navrhovaných materiálů obvodového pláště:

Skleněné plochy obvodového pláště navrhovaného objektu se mohou zobrazit: jako - plochy plně reflexní, pokud světelná intenzita vnějšího prostoru mnohonásobně převyšuje světelnou intenzitu interiéru jako plochy transparentní, se zobrazením vnitřního prostoru, ve vzájemném kompromisu s reflexí podle poměrů intenzity obou faktorů - t.j. zvýšené světelné intenzity interiéru a vnějšího prostoru.

Perspektivní zobrazení průhledů do interiérů je součástí shodné perspektivní orientace se zobrazením vnějšího pláště navrhovaného objektu.

Zobrazení reflexního obrazu je založeno na perspektivním zobrazení pravoúhlé souměrnosti vzhledem k líci zrcadlové roviny

Vyšetření hranic ploch osvětlených a ploch ve vlastním nebo vrženém stínu musí plně respektovat světelnou situaci fotografie, danou polohou úběžníku vodorovných stínů na horizontě a úběžníku světla, půdorysně identického, umístěného pod linií horizontu ve vztahu k úhlu dopadajícího světelného paprsku. Perspektivní kresba by měla být vytvářena v obdobných světelných podmínkách, jako fotografické snímky.

Pro počítačové zobrazení ohraničení ploch osvětlených a ostíněných jsou uvedeny údaje lokality a času :

Základní informace pro počítačové zpracování perspektivního obrazu:Zpracování fotogrammetrických podkladů:

Duben/ květen 2002


Doc.ak.arch. Bohumil Chalupníček

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nám. Jana Palacha 80; Praha 1 Staré Město


Digitalizace:

Mgr.A. Daniel Bradáč

Předprojektová příprava | Praha Želivského | Proluka Myslbek v Praze na Příkopech | Český Krumlov – pátý meandr | Praha Staroměstské náměstí | Palackého univerzita v Olomouci | Panoramatické fotogrammetrické perspektivy jako obrazový materiál

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup