menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Dokumentační a badatelská práce
výběr ze zpracovaných elaborátů

Docent architekt Miroslav Chalupníček 1911 – 1976, otec BCH, založil jako pedagog Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze při katedře architektury Kabinet pro kresebnou a fotografickou dokumentaci historických památek.

Tento samostatný útvar, který měl i několik stálých zaměstnanců, plnil jednak úlohu výukového pracoviště a jednak se stal dodavatelem řady výkresových dokumentací historických stavebních, většinou památkově chráněných objektů, areálů nebo i širších stavebních a parkových dispozic.

V tehdejším světě dodavatelsko - odběratelských vztahů výhradně mezi institucemi to byla jediná možnost, jak mohl pracovník vykonávat svoji profesi mimo jiné, takto zaměřené státní organizace.

Objednavatelem byly výhradně instituce, především krajské památkové ústavy a tehdejší Akademie věd ČSSR .

Zakázky byly velkého rozsahu a velmi široce byl zakládán koncept jejich dokumentace. Jednotlivá plnění se prolongovala do časových horizontů, které dramaticky překračovaly smluvené termíny. Příčinou byla nespolehlivost využití pracovního potenciálu studentů, kteří se na jednotlivých zakázkách učili základům aplikované geodezie. Dále to byl nedostatek stálých pracovníků kabinetu, nemalou měrou přispěly i tehdejší podmínky v dostupnosti kvalitních materiálů, na které byly výkresy a jednotlivé matrice vytvářeny, naprostá nepružnost a dlouhé dodací termíny planografií s tehdejší metodou želatinotisku a především naprostá nepřístupnost vedoucího kabinetu ke snížení kvality dokumentace ve prospěch termínu jejího odevzdání.

Po smrti doc. M. Chalupníčka zpracovává BCH a to ještě v diplomním ročníku studií dokončení dokumentace hradu Českého Šternberka, zámku a parku ve Valči, zámku Bečváry a usedlosti Cibulka v Praze Košířích.

Po dokončení těchto elaborátů a po návratu z vojenské služby pokračuje ve zpracovávání dalších zakázek, tehdy jedinou možnou formou – prostřednictvím VHČ – vedlejší hospodářské činnosti VŠUP, jako solitér, bez zázemí bývalého, po dokončení zakázek zaniklého kabinetu

Přichází zásadní změna spektra investorů – jsou to především města, ale i zemědělské státní subjekty a po roce 1989 i řada nově vzniklých firem. Mimo vlastní dokumentace jsou objednávány i stavebně historické a stavební průzkumy. Mnohé z nich se staly i předmětem akademických řešení v atelierech architekturyVŠUP. Tyto nové rozsahy dokumentační a badatelské práce jsou pak vytvářeny již ve vlastním firemním zázemí a tato činnost se v počátku devadesátých let utlumuje a přechází v činnost projektovou. Ukázky z těchto prací jsou již staršími materiály a jsou zmenšeninami rozsáhlých velkoplošných dokumentací.

Výběr z realizovaných výkresových dokumentací a průzkumů

Nejbližšími spolupracovníky byli arch. S. Langr, Ing. Kamenický, Ing.arch. Šantavý, Ing.arch. Tunka, Ing. Stodola, ak.arch. Andrle, ak.arch. A. Langr, ak.arch. Michálek, stavitel Kohout, PhDr. Kuthanová, PhDr. Laudová a řada dalších, včetně studentů atelierů VŠUP


Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů Český Šternberk Valeč u Podbořan Žatec Šumná Soběsuky Židovská radnice Chudenice Zahraniční aktivity


Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup