menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Zahraniční aktivity
Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů

Zahraniční aktivity

Řada služebních cest na stáže a přednáškové pobyty na zahraničních uměleckých školách přešla s ohledem na nově získané osobní kontakty na realizaci následných osobních studijních pobytů, na kterých byly vytvořeny široké kresebné i fotografické soubory. Řadě nabídek ke spolupráci nebylo možno vyhovět nejen z důvodů časových, daných závazky na domácí scéně, ale tehdy i administrativních Ke stěžejním studijním cestám patří měsíční putování z Prahy do Kavkazského regionu po vlastní ose a několik výjezdů do pobaltských republik. BCH se jazykově i profesně připravoval na dlouhodobý studijní pobyt v Mexiku, který nebyl realizován z nečekaných důvodů přírodní katastrofy a stejným způsobem na dlouhodobou stáž v Itálii. Před jejím absolutoriem dal v poslední chvíli přednost plnění akademické funkce studijního prorektora VŠUP, do které byl zvolen v listopadu 1989.

Gruzie, Arménie

Měsíční studijní cesta byla náročným a dobrodružným vytvářením veškerých možných materiálů kresebných, fotografických i písemných. Tyto výsledky byly prezentovány na řadě samostatných výstav a byly předmětem společné publikační činnosti s architektkou Ivanou Čapkovou.

Hranice Ruska a tehdejší svazové republiky Gruzie leží u města, které nese svůj původní název Vladikavkaz, za sovětské éry bývalé Ordžonikidze. Zde, u této opuštěné pevnosti, začíná slavná Gruzínská vojenská cesta, nebezpečná silnice v horském masivu Kavkazu, skalnatým údolím řeky Terek. Ještě na Ruském území, hluboko v horách, stoupá po příkrých svazích Mrtvé město – nekropol, která je postavena z několika typů hrobek. Mrtví nebyli pochováni pod zem, ale vestoje instalováni do dřevěných konstrukcí. bch

Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie

Na konci Gruzínské vojenské cesty, ještě před vjezdem do metropole Tbilisi, stojí opevněný klášter Ananuri. Dalším klášterním komplexem je rozlehlý, původně královský klášter Gelati, s několika malými chrámy, mlýnem a zvonicí v jedné budově, universitou a hlavním chrámem nanebevstoupení panny Marie s řadou dochovaných fresek různých období jejich vzniku. bch

Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, ArménieBCH

V Armenii, nedaleko metropole Jerevanu, je dodnes živým poutním místem klášter Geghard. Ze dvou třetin vytesán ve skále, v podobě interieru architektury, která je totožná se stavební částí mimo skalní masiv. bch

Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, ArménieBCH

Po celé Armenii, u církevních staveb i na cestách k nim jsou rozesety tisíce kamenných desek s jemnou reliéfní profilací. Chačkara , mnohdy vytesaná z růžového nebo tmavě šedého sopečného tufu, je jedním ze symbolů starokřesťanské arménské církve. V jejím čele stojí nejvyšší představitel – katolikus. Jeho sídlem je klášterní komplex Ečmiadzin s církevní universitou, která fungovala i za sovětské éry. bch

Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie Gruzie, ArménieBCH

Hlavním stavebním materiálem byl od dávných období v Armenii sopečný tuf. Porezní, dobře opracovatelný kámen, který vznikl z původního sopečného popela. Prakticky nepodléhá erozi a má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Stáří budov, které si po staletí zachovávaly svoji formu i detail, lze rozpoznat právě podle skladby šedých a růžových kvádrů, které se k mladším obdobím začaly kompozičně skládat do pruhů a obrazců na rozdíl od náhodné skladby v obdobích starších. Kláštery plnili i obrannou funkci, jejich dispozice je zcela odlišná od evropských klauzur, rajských dvorů a klášterního chrámu. Masivní fortifikovaný stavební monoblok těchto arménských staveb takovéto členění nedovolil a tak jsou cely mnichů rozptýleny po celé stavbě včetně dutin v kupolích chrámů, kam vedou kamenná schodiště. Dodnes se těchto klášterů dochovaly stovky, podle francouzských pramenů, které jsme měli na cestě k dispozici, jich bylo původně přes dva tisíce, řada z nich stojí na dnešním tureckém území. bch

Gruzie, Arménie Gruzie, Arménie BCH

Turecko

Původní koncept rekreace se proměnil v dokumentační činnost s tehdy objemově náročnou technikou a citlivými fotografickými materiály, které byly zázrakem uchráněny při tehdejší zevrubné osobní prohlídce při výjezdu na celnici ČSSR. Panoramatický fotografický materiál byl zaslán na mezinárodní soutěž Dědictví islámské kultury, vypsané v Turecku. Vzbudil řadu ohlasů, zaslaných na adresu BCH.

Sulejmanova mešita v Istanbulu s kompletním dochovaným komplexem budov původního sociálního doprovodného programu patří vedle komplexu v Edirne k největším stavbám svého druhu v Turecku. Její kupole je nedílnou součástí městského panoramatu. bch

Turecko TureckoBCH

Mešita Sultánovy matky tvoří dominantu nábřeží Zlatého rohu před ústím původního pontonového mostu. bch

Turecko Turecko Turecko TureckoBCH

Vnitřní fresková výzdoba dnes islámských staveb nesla pro své původní určení křesťanských chrámů figurální motivy, pozdější, ryze islámské stavby, již pouze ornamentální dekor. Aby mohly být v původních křesťanských stavbách fresky chrámových lodí i paraklesionů odhaleny a zviditelněny, byly tyto komplexy vstřícně ke kulturnímu dědictví prohlášeny za muzea

TureckoBCH

Pobaltí

Rozsah dovezeného materiálu především panoramatických fotografií mohl vzniknout především za pomoci řady přátel, především Lotyšů. Kulturní potenciál hansovních měst, který pronikl hluboko na východ, překvapil svojí rozmanitostí, rozsahem i dochovaným stavem. Ulice, vytvořená ze secesních domů architekta Eisensteina, otce režiséra stejného jména, byla hlubokým zážitkem.

Lotyšsko, Dómské náměstí, tvoří jedno z center historického jádra Rigy, hansovního města před deltou řeky Daugavy. Dóm je románského založení, mnohokrát stavebně rozšiřovaný a upravovaný s proslulými a zároveň největšími varhany v Lotyšsku. bch

Pobaltí Pobaltí PobaltíBCH

Velkou, především však kosmetickou rekonstrukci městského jádra Rigy prováděly již od začátku osmdesátých let polské firmy. Soustředily se na obnovu plášťů budov, pro sever v typicky ostrých barvách, na které v historickém kontextu nejsme ve střední Evropě zvyklí. V několika případech byly provedeny i repliky zničených budov – např. městský reprezentativní dům Řádu Černohlavých – řád sv. Maura, který má svůj historický konvent v návaznosti na dóm. V některých případech byly naopak po získání samostatnosti některé budovy odstraněny, především z období sovětské éry. bch

Pobaltí PobaltíBCH

V historickém jádru Rigy byla řada středověkých domů nahrazena mnohdy velkorysými komplety obytných, bankovních, hotelových a jiných domů se společenskou nebo kulturní náplní. Byly postaveny v přelomu a začátku dvacátého století, ve stylu secese, zde nazývaném po německém vzoru jugendstyl. Mnohdy až brutální architektura s prvky hrázděnými, nadsazenými dřevěnými konstrukcemi a hlubokou plasticitou vnesla do centra nová měřítka. V Lotyšsku se lze na každém kroku setkávat s bohatou muzikální tradicí i nevšední úctou k odkazu lidové tradice slovesné, výtvarné, v užitém umění i ve stavbě sídel.

Pobaltí Pobaltí Pobaltí Pobaltí BCH

Vilnius, hlavní město Litvy, je na rozdíl od Lotyšska a Estonska především katolickým městem se spoustou dochovaných, především barokních a klasicistních chrámů. Jedním z těch starších je tento kostel svaté Anny, postavený jako díkuvzdání za uzdravení v klášteře Bernardinců, jehož dispozice se otevírá za touto stavbou.

Litva LitvaBCH

Kuba

Vedle hlavního úkolu kurátorství a výtvarně prostorového řešení výstavy VŠUP v KIS ČSSR LA ESCUELA SUPERIOR ARTISTICO INDUSTRIAL DE PRAGA SE PRESENTA se díky vstřícnosti pracovníků výsadky podařilo v roce 1984 panoramaticky i klasicky na tehdejší diapozitivy 7x7 vytvořit široký dokumentační materiál Havany počátku osmdesátých let, s její tehdy ještě v dobrém stavebním stavu zachovalou americkou architekturou pobřežního Miramaru a tehdy ještě provizorně opravenými a udržovanými památkami koloniální španělské Havany.

Rozlehlý bazén Havanského námořního přístavu chránily dvě Španělské pevnosti a touto cestou nebyl nikdy dobyt. Dělová rána oznamovala jeho uzavření na noc řetězem, navíjeným z mořského dna na rumpály, chráněnými pevnostmi na obou březích. Ze strany moře nebyla Havana dobyta nikdy. Mnohokráte ji však piráti vyplenili ze souše, kterou přešli po vylodění na opačném břehu ostrova. Panoramatický pohled zobrazuje zleva centrum staré španělské Havany až po nové čtvrtě, s jedinečnými architekturami především obytných domů, vybudovaných američany v nedokončeném urbanistickém konceptu. bch

Kuba KubaBCH

Katedrální náměstí v Havaně působí dodnes jako duchovní a správní centrum, bez obchodní sítě, bez narušení novými objekty. I když je na americkém kontinentě nejstarší katedrála V San Domingu, nesoucí ještě ryze gotický koncept i konstrukci, je tato havanská cenná svým zasazením a dochováním svého původního stavebního okolí a rozvinutým urbanismem, který ji plně respektuje. bch

Kuba KubaBCH

Vlivy USA a španělské historie se střetávají v intravillánu historické Havany v mnoha případech. Havanský "Bílý dům" a obrovské divadlo operety, s již tehdy zříceným stropem hlavního sálu, vytváří dominanty dalšího ze stěžejních městských prostor. bch

Kuba Kuba

Jak z Armenie, dalších kavkazských zemí, z Pobaltí, Turecka, Kuby, Ruska ale i dalších – Itálie atd. archivuji původní negativy 13/18 cm. Až bude čas na jejich digitalizaci a vytištění, rád bych i s těmito původními fotografickými zvětšeninami vytvořil soubornou výstavu. Data těchto snímků jsou v rozmezí osmdesátých let minulého století. Scany jsou provedeny z těchto dnes již historických velkoplošných zvětšenin. Jejich výška je cca 80 až 90 cm, jejich délka je násobkem jednoho dílu panoramatu – tj. mezi slepy jednotlivých dílů, širokých 40 cm – tak že např délka panoramatu Havany o počtu deseti dílů je 4m a tak dále … bch

Dokumentační a badatelská práce - výběr ze zpracovaných elaborátů | Český Šternberk | Valeč u Podbořan | Žatec | Šumná | Soběsuky | Židovská radnice | Chudenice | Zahraniční aktivity

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup