menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | EXKURZE PERSPEKTIVA 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

EXKURZE PERSPEKTIVA 2014
EXKURZE PERSPEKTIVA 2014 - studijní cesty

 

EXKURZE PERSPEKTIVA 2014

Výjezd studentů všech studijních oborů VŠUP v Praze v rámci discipliny PERSPEKTIVA v roce 2014 vznikl zcela spontánně. Při přednáškách o principech antického symbolismu a pozdějšího manýristického až barokního pojetí divadelní perspektivy jsem poukazoval na rozdílné příklady, které osobně znám a mám je dokumentované – amfiteátr v Taormině, Syrakusách, Segestě, Pompejích, Ostii a na ně principiálně navazující Teatro Olimpico ve Vicenze, dále pak již odlišný přístup -Teatro Farnese v Parmě a pozdně barokní zámecké divadlo v Českém Krumlově. U tohoto titulu jsem dodal „ které všichni znáte“.  


Důvodem cesty byl naprostý opak tohoto tvrzení. Podvědomí divadelní tradice v Českém Krumlově je stále spojováno především s diskutovanou poválečnou točnou hlediště v centru zámeckého parku před pavilonem Belarie. Toto neobvyklé zařízení umožňuje na jednu stranu nevšední divadelní zážitky a naopak svoji hmotou drsně přehodnocuje měřítka i tvarosloví svého okolí. Barokní divadlo, zázrakem dochovaný unikát včetně variantních scenografických celků, dochované mašinerie pod i nad podiem, s řadou rekvizit, akustických strojů i kostýmů je stále pro řadu návštěvníků překvapením. Již jednou bylo cílem podobné exkurze před několika lety, realizované v rámci discipliny PERSPEKTIVA pro studenty architektury. Stejně jako tehdy byla návštěva umožněna a především doprovázena výkladem ředitele zámku Český Krumlov, PhDr. Pavla Slavka, zakládajícího člena Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov. Tento kontakt, který jsem získal laskavostí pana architekta Girsy, se již po několikáté svými fakty, analýzami a fundovaně pojatými hypotézami výrazně zapsal do výuky mnou přednášené discipliny.


S ohledem na prostředky, vynaložené na tuto cestu z rozpočtu VŠUP, byl program výjezdu rozsáhle doplněn o návštěvu řady dalších lokalit cestou tam i zpět. Moje krátké komentáře k fotografiím, které vytvořil a pro www poskytl Ing. Josef Šanda, nejsou faktografickým výkladem k zobrazeným lokalitám. Spíše se snaží mapovat jejich emotivní vnímání účastníky exkurze tak, jak mi to zůstalo v paměti a jak jsem schopen to definovat.Borotín

městská památková zona
Zakonzervovaná zřícenina středověkého hradu je úžasnou kulisou krajinné scenerie i v hustém dešti, který exkurzi přepadl. Je těžko identifikovatelná do své původní podoby. Přesto velmi ambiciozní, dávající tušit mohutnost a důmyslnost původního celku. Srovnání stavu na místě s hypoteticky rekonstrukčními kresbami Magistra Jana Heřmana toto jen potvrzují. Význam místa podtrhuje i pamětní deska Karla Hynka Máchy. Probíhající rekonstrukce sousedního barokního statku, vystavěného jistě z převážně rozebraného stavebního materiálu původního hradu, vzbuzuje úctu k těm, kteří se do úkolu takových měřítek odhodlali.Borotín Borotín Borotín

Jistebnice

Město – známé svým jménem díky nalezenému kancionálu, ale zapomenuté, ve své původní krásné siluetě intravilánu zjizvené nepochopitelnými zásahy druhé poloviny dvacátého století. Město, usazené ve vlídné kotlině, město, provokující fantazii návštěvníka, míjícího kaskádu rybníků, vybudovaných ve svahu příjezdové cesty.
Historický dům v samotném centru, sám cenný přehlídkou renesančního klenebního stavitelství, prezentuje novodobou expozici děl a informací o malíři Richardu Laudovi, jehož další generace se silně dotkla i Umprum, především při vedení její knihovny. Samotný kancionál, nalezený v kostelní věži, je v geniu loci zastoupen důstojnou faksimilí, vytvořenou též v Laudově rodu. Škoda, že jím nešlo ani v této alternativní podobě na moji zdvořilou žádost prolistovat :-) !


Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice Jistebnice

Kostel svatého Michala, nádherně posazený do městského jádra jako jeho dominanta. I když upoutá jeho exteriér, je množství hodnot za jeho portály překvapením. Samotný půdorys latinského kříže, vytvořený bočními kaplemi na presbyterium. Část prostoru s ukázkovou žebrovou křížovou klenbou a část plochostropá, která mylně působí jako pozdější dostavba. Detaily kamenické práce, hmatatelné stavební změny vývoje stavby. Vstup tvorby Richarda Laudy v čestném místě lodi, se sakrální tématikou, uchopenou ze zcela jiného pohledu autora, opírajíc se i o dobu svého vzniku.


sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal

Původní krovy z tesaného dříví, vysoké, zachovalé, konstrukčně jednoznačné, procházející až do objemu kostelní věže s dochovanými, litci signovanými zvony.


sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal sv. Michal

Z ochozu věže je i v dopolední mlze vnímatelný blízký horizont. Z širšího okolí vymezuje kotlinu s městem a jeho dalšími subtilními dominantami a s krajinnou architekturou jeho blízkého extravilánu.


sv. Michal sv. Michal

Soběslav


Původní urbanismus založeného města včetně fortifikačního systemu je přes brutální zásahy patrný dodnes. Teprve druhá polovina minulého století opět uzavřela celou severní stranu náměstí a ve snaze odpovídajícího architektonického výrazu se snažila napravit způsobené těžké škody.


Naproti tomu vstup současného architektonického výrazu do původního středověkého hradu vzbuzuje jednak optimismus a jednak naplnění dávných snah posledního z Rožmberků vybudovat ve městě věhlasnou knihovnu.


Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav

Údajné rozpory nad specifikací původní klenby v přízemí hradní věže jsou z mého pohledu lehko řešitelné. Jedná se o klenbu klášterní, tedy klenbu zavřenou – která musí spočívat nikoliv na bodech, ale na liniích zdiva, v tomto případě polygonálního půdorysu. Tato „uzavřenost“ klenby je zde odlehčena tím, že do jednotlivých kápí jsou vyzděny čelné lomené oblouky, jejichž klenby v průniku s původní kápí vytvářejí lunety s malým rozpětím a vysokým vzepětím. Tyto principy můžeme sledovat i v pozdějších realizacích, proporčně opačných – např. v zámku v Bučovicích, tam však na běžném čtvercovém půdoryse.


Soběslav

Díky ochotě v místě velmi oblíbeného katolického pana faráře Soběslavských kostelů byla návštěva obou nejvýznamnějších skutečným zážitkem. Chrám Petra a Pavla na náměstí byl ve svém původním měřítku vymezen dnešní zakristií, která byla jeho původní lodí.


Soběslav

Pak však přišel monumentální stavební počin ve tvaru revolučního dvojlodí, nepolygonálně uzavřeného presbyteria a především klenebné konstrukce, svým výrazem podobné v blízké Bechyni. Jednotlivé „sklípky“ tzv. diamantové klenby nesou řadu druhů ploch včetně nerozvinutelných, tak že přiblížení pohledu po vystoupání na kůr umožnilo každému tuto analýzu. Odpovídalo se na otázky technologie stavební konstrukce, odkud toto přišlo a jak je možné takové rozptýlení lokalit tohoto druhu klenebné konstrukce u nás a to jak v sakrálních, tak i profánních stavbách. Padaly i jiné úvahy. Pokud by se rozhledna na Petříně postavila vedle věže tohoto kostela – tak by její výšky nedosáhla. Měly pravdu.


Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav Soběslav

Druhý dvoulodní kostel svatého Víta, původně špitální, dokazuje z konstrukčních hledisek pravidlo, že vertikální zatížení klenby není proti jejímu smyslu – věž, která je jakoby zvětšeným sanktusníkem, spočívá na vrcholu vítězného oblouku. Těžko se dalo identifikovat, jakým způsobem byl prostor kostela vertikálně a horizontálně až do třicátých let minulého století rozdělen na bytové jednotky, jak tam fungoval otop, kanalizace, zda byla rozvedena elektřina – dochovala se z toho nějaká dokumentace?


Soběslav Soběslav Soběslav

Záluží

Jedna z nejzachovalejších obcí Soběslavských – Kozáckých Blat, obepínajících jako podkova rašeliniště, dodnes těžené a dodnes nebezpečné. Přirozenou barevnost domů v mnoha případech dnes nahrazuje „dokonalá“, která vytváří pocit nevěrohodnosti lokalit vůbec.


Záluží Záluží Záluží

Navštívený statek s expozicí loutek tvůrce, úzce spolupracujícím s Jiřím Trnkou – v roce 68 zvoleným rektorem VŠUP, do této skupiny nepatřil. Naopak uchoval původní černou kuchyni, selskou jizbu a kovárnu s archivem mnoha řemeslných zařízení. Na ostatních statcích v mnoha případech zaujala snaha tvůrců o symetrii – vytvářející kulisy pomyslných bran z omítek. S životním slohem obyvatel vesnic tohoto výjimečného, kdysi díky rašelině a jejímu zpracování bohatého regionu, jsme byli seznámení v jinak v současnosti přebudovávaném a veřejnosti uzavřeném Soběslavském národopisném muzeu.


Záluží Záluží Záluží Záluží

Krumlovské zámecké divadlo

Jako hlavní cíl programu přišlo na řadu v pozdních odpoledních hodinách, což přednášející, kastelán a vedoucí správy zámku PhDr. Pavel Slavko upřímně uvítal a po úvodní přednášce uvedl prohlídku všech jeho prostor včetně depozit. Toto bylo již jeho třetí vystoupení v mojí výuce a tak se VŠUP vedle amerických, japonských, taiwanských, a anglických univerzit a organizací, vedle referátů na světových kongresech a působnosti na dalších VŠ v České republice stala VŠUP jeho častým působištěm.


Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek Krumlov zámek

Český Krumlov


Krumlov zámek Krumlov Krumlov Krumlov

Z celkového, pro řadu lidí již zcela známého fenomenu města s jeho význačnými komplexy a solitéry jsem se snažil poukázat na dodnes trochu stranou zájmu stojící klášterní areál. Klauzura Menších bratří, Klarisek a oddělená dispozice bekyň je výrazným celkem v městském urbanismu, napojeným plášťovou chodbou na areál zámku a to až do prostoru jeho zahrad.


Krumlov Krumlov

Kájov

Poutní místo, přesahující význam regionu, vzniklo díky léčivému prameni a zaznamenalo velmi intenzivní stavební rozvoj. Jednotlivé kostely se začaly řadit vedle sebe, vznikla i klauzura. Stěžejním je dvoulodní sakrální prostor, s aplikací hvězdicové klenby, se včleněnou hmotou věže do lodě s následkem nepravidelnosti v klenebních polích. Aditivní nárůst areálu způsobil v uzavřené dispozici i různé úrovně podlah, střídají se monumentální prostory s klenebními sítěmi s prostory hutnými s klenbami učebnicově jednoduchými z počátku období slohu - to vše doplněno vynikajícími plošnými i trojrozměrnými výtvarnými díly. Respektovali jsme vyslovené přání minimálně fotografovat v interierech a tak vznikly neméně cenné kresebné záznamy. V současnosti obývá areál několik řádových sester, jejichž vstřícnost vůči návštěvě našich studentů jsem mohl využít již podruhé. Tedy díky, sestro Aleno, že jste naši návštěvu umožnila a díky sestro Charitas, která jste nás celým areálem provedla.


Kájov Kájov Kájov Kájov Kájov Kájov Kájov Kájov

Chvalšiny

Jeden z předních rožmberských kostelů, s typickou vysokou střechou strmého spádu. S výrazným rozdílem v pojetí klenby presbyteria a hlavní lodě, připomínající již klenebné „hrátky“ jezdeckých schodů na Pražském Hradě. Mnohem později přistavěná kaple Růžencového bratrstva a střešní vikýř s hodinami – ty věžní nejsou pro výšku střechy vidět – dává severnímu průčelí stavebně velmi zajímavý, během doby se měnící ráz. V západním průčelí upoutá jakoby profánní, datovaný balkon na krakorcích, nad samotným vchodem kamenická práce, zobrazující preclík – cech těchto pekařů výrazně přispěl ke stavbě kostela.


Smutnou zprávou pro mne bylo tragické úmrtí pana děkana, se kterým jsem se setkal u stejné příležitosti před několika lety a jehož zasvěcené informace o řadě detailů stavby a její historii mohu dále tlumočit.


Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany Chvališany

Ve Chvalšinách je vytvořena expozice o vynikající technické památce na území Čech – Schwarzenberském plavebním kanálu, překonávajícím povodí Dunaje a Vltavy. Stavba, která probíhala ve třech etapách, sloužila původně především pro zásobování Vídně palivovým dřívím a byly činěny pokusy plavit i dřevo stavební. Kanál měl tunely, jakési výhybky a nádrže. Jeho autor, Josef Rosenauer bydlel v Českém Krumlově v domě, na němž je jeho pamětní deska. Narodil se ve Chvalšinách, byl lesním inženýrem ve službách Schwarzenberků, kteří mu zajistili další vzdělávání. V devadesátých letech proběhl tendr na rekonstrukci tohoto technického díla.


Kuklov

Mystická zastávka na cestě z Krumlova. Zčásti nedostavěno, z části pobořeno, z části novodobě zabydleno.


Kuklová

Vedle nedalekého hradu, dnes ve stavu zříceniny, vznikl klášter pro povolané řeholníky – Svatého Františka z Pauly. Samotný název je odvozen od kukel – součásti oděvu řeholníků a původní součást názvu K – weid – tedy německy pastvina.


Při procházení areálem bylo možno díky nedokončeným stavebním konstrukcím vysledovat pracovní technologické postupy. V budoucím nedokončeném presbyteriu uložení klenby mezi okny s vysokým a strmým stoupáním proponovaných žeber, ve zdivu kapsy po lešení. V kvadratuře kolem rajského dvora vymezené plochy na stěnách pro tvary křížových kleneb, konstrukce na vnějším plášti chrámové lodi ve velkých výškách, prozrazující ambice více nadzemních podlaží. Členitost dispozice ukazuje na velkorysý stavební program, který je pohlcen v novodobých stavbách, aktivně obývaných, patrně k rekreačním účelům.


Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová Kuklová

Novodobější osudy řeholníků v této lokalitě byly tragické, především pak v období třicetileté války, kdy i nedokončený klášter byl obýván. Z této doby se traduje řada drsných příběhů o konci této klauzury.


Kuklová

Paulánský řád, jak jsem se s jeho stavebními pozůstatky setkal, byl s obdobně specifickými místy spojen – jako například v osadě Klášter, kde na břehu rybníka zůstala jen monumentální bílá stavba kostela s bílým interierem s italskými štuky a černým nábytkem včetně vysokého hlavního oltáře. Budova klauzury byla plně zdemolována v padesátých letech minulého století.


Holašovice

Vesnice, zapsaná do dědictví UNESCO nemá svým urbanismem až tak český charakter. Průčelí domů jsou však excelentní, obyvatelé požívají v protikladech preference i potíže, vzniklé svojí jedinečností.


Holašovice

Více info o všech navštívených lokalitách v knihovně VŠUP – sborník PERSPEKTIVA 014.


BCH

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | EXKURZE PERSPEKTIVA 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup