menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Památková péče 19.3.2013
Výuka v plenéru - studijní cesty

VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ V PRAZE


KATEDRA ARCHITEKTURY


NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM


harmonogram a obsah výuky discipliny


PAMÁTKOVÁ PÉČE - 2013/2014 LS


garant výuky - Doc. ak. arch. Bohumil Chalupníček


Výuka disciplíny Památková péče je součástí učebního plánu navazujícího magisterského studia Katedry architektury VŠUP. Dále je volitelným předmětem všech studijních oborů akreditovaných na VŠUP a AVU s odpovídajícím kreditem - 2


Výuka je koncipována jako blok přednášek odborníků z praxe na základě osnovy, zpracované jejím garantem. Přednášky jsou realizovány v prostorách VŠUP s předem stanovenými termíny a ve vybraných památkových objektech a souborech, navštívených během studijních výjezdů. Účast na přednáškách a výjezdech je pro absolutorium disciplíny povinná. Výuka je realizována jednou za dva akademické roky.


OBSAH


anotace předmětu, rozvedené u jednotlivých přednášek představení přednášejících termíny a organizační pokyny


celková anotace je uvedena - VŠUP v Praze - Průvodce studiem 2012/2013
přednáška 1


5.3.2013 v 16:15 hod. místnost č. 215


Od počátků středověku přes objevení Pompejí, přes Santiniho, Mockera až po …


anotace přednášky


vnímání stavebního dědictví a s nimi spojených odeznělých principů společenských potřeb prostřednictvím konstrukčních principů i architektonické formy jako výsledku - od období dosažitelných pramenů po současnost společenský i profesní vztah k památce ve svém historickém vývoji, příčiny vzniku eklektických slohů, současná kriteria stanovení pojmu stavební historická památka.


aktuální téma přednášky


Společenský vztah k památce ve svém historickém vývoji v příkladech


přednášející:


Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc. - historik architektury, rektor AVU
Doc.PhDr. Jiří T. Kotalík, CSc.


*1951 v Praze


Po studiích na FFUK MU v Brně a UK v Praze obor dějiny umění- historie pracoval na Pražském středisku státní památkové péče v Praze.


Od roku 1980 externí přednášky z dějin architektury na AVU, od r. 1984 asistentem a poté docentem dějin architektury na AVU. Rektorem AVU 1997-2003 a znovu od r. 2010


V letech 2003-2005 generální ředitel Národního památkového ústavu.


Autor řady odborných článků, publikací, katalogů a výstavních projektů zaměřených zejména na problematiku dějin novověké architektury, památkové péče a vztahu starého a nového výtvarného umění.


Mezi jeho nejvýznamnější realizované projekty lze zařadit výstavy a publikace Letem českým světem, Deset století architektury, Architekti Mánesa, Jaroslav Frágner, Josef Gočár, Josef Hlávka a výtvarné umění a publikaci Kapitoly z dějin české architektury.


Člen řady komisí a poradních orgánů, mj. člen ICOMOS a předseda Spolku výtvarných umělců Mánes.
přednáška 2


12.3.2013 v 16:15 hod. místnost č. 215


Legislativa památkové péče, vývoj a současná porovnání ČR s ostatními zeměmi


anotace přednášky


Institucionální struktura orgánů státní správy v dané oblasti v ČR ve srovnání s jinými zeměmi, rozsahy pravomocí, autorizace v oblasti restaurátorství, vlivy na samostatnou tvůrčí projektovou činnost, informace o širších strukturách UNESCO, kriteriích a dopadech rozhodnutí, základní přehled a info o legislativě a jejím plnění ze strany projektanta vůči orgánům státní správy v ČR a EU. Požadavky předprojektové přípravy - pasporty, výkresové dokumentace, SP, SHP atd. – spolupráce s přednášenou disciplinou Aplikovaná geodezie


aktuální téma – 1. část


Potenciál návrhů do zápisu na Seznam světového kulturního dědictví za Českou republiku, mechanismy, pravidla a projednávání na státní a světové úrovni


přednášející:


Mgr. Michal Beneš, CSc - čestný člen České komise pro UNESCO, vedoucí útvaru MK ČR pro UNESCO
Mgr. Michal Beneš, CSc.


*21.4.1947


Studoval na Vysoké škole ekonomické a na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Je nositelem vědecké hodnosti v oboru technických věd v oblasti teorie a dějin architektury. Hodnost mu byla přiznána na základě vědecké práce Fakultou architektury Českého vysokého učení technického.


Byl dlouholetým vědeckým pracovníkem ve Výzkumném ústavu výstavby a architektury v oblasti teorie architektury.


V roce 1989 byl vybrán mezi mnoha uchazeči Ministerstvem zahraničních věcí na post zástupce vedoucího tajemníka Československé komise pro UNESCO.


Po rozdělení bývalého Československa přešel na Ministerstvo kultury, kde mu byla svěřena velmi široká agenda UNESCO v oblasti kultury, kterou de facto v nových společenských podmínkách na Ministerstvu zakládal. V jejím rámci se věnoval i otázkám Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a její praktické implementaci a zasloužil se o navržení mnohostranné mezinárodní Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví.


Podílel se na zastupování České republiky na zasedáních řídících orgánů UNESCO, včetně Generální konference, a v mnoha specializovaných mezinárodních orgánech při UNESCO.Vzhledem ke svému širokému odbornému záběru se podílel se na přípravě vládních koncepčních materiálů zásadní povahy, jakož i konzultačně na přípravě nominačních dokumentací k zápisu nemovitých kulturních památek na Seznam světového dědictví UNESCO, fenoménů tradiční lidové kultury do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO či cenných dokumentárních fondů do prestižního Registru UNESCO „Paměť světa“ .


Je dlouholetým zástupcem Ministerstva kultury v České komisi pro UNESCO, od listopadu 2013 jejím čestným členem, českého výboru CIOFF, členem ředitelských rad Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Národního informačního a poradenského střediska pro místní kulturu, členem Rady Pražského Quadrienále; byl členem Českého výboru ICOM (Mezinárodní rada muzeí), byl po dvě funkční období členem ředitelské rady Národního muzea a je dvojnásobným nositelem Čestné ceny České národopisné společnosti, čestným konzultantem sdružení měst a obcí České dědictví UNESCO atd.
aktuální téma – 2. část


Legislativa památkové péče ČR


přednášející:


JUDr. et PhDr. Jiří Plos - vedoucí pracovní skupiny pro legislativu ČKA
JUDr. et PhDr. Jiří Plos


Právník, teoretik a pedagog.


V roce 1976 absolvoval na Právnické fakultě UK v Praze v oboru mezinárodní právo veřejné a soukromé. 1985 absolvoval na Filosofické fakultě UK v Praze v oboru teorie a dějiny výtvarného umění a estetiky, zaměření na dějiny a teorie architektury.


Během let 1977 – 1990 pracoval jako odborný pracovník Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, 1990 – 1994 jako vědecko- výzkumný pracovník Výzkumného ústavu výstavby a architektury (obor teorie architektury a urbanismu, prostorového/územního plánování), teorie práva a legislativa v uvedené sféře (VÚVA), 1992 – 1994 pracoval jako ředitel ústavu.


Od r. 1993 do r. 2005 působil jako ředitel Kanceláře a sekretář České komory architektů, od roku 2005 jen jako sekretář ČKA. Od roku 1995 až dosud vyučuje na školách: externě na FA ČVUT Praha obor právo, dějiny urbanismu, na FUA TU Liberec obor právo a obor stavba měst, na AVU Praha teorii architektury a právo.
přednáška 3


19.3.2013 v 8:30 jednodenní výjezd


busem od nádraží Praha Smíchov - sraz na točně tramvají v 8.00 hod, 8:15 přistavení autobusu, 8:30 odjezd – počet volných míst v autobuse bude sdělen s předstihem – podle počtu frekventantů výuky a kapacity busu


Aktuální rekonstrukce


anotace přednášky


Exkurze k probíhajícím stavebním a ostatním restaurátorským postupům na konkrétních případech


aktuální téma přednášky


Stavební rekonstrukce zámku Nebílovy, zakládání parkových dispozic na původních terénech, aktuální instalace sejmuté velkoplošné malířské výzdoby do původních prostor


přednášející:


Milan Fiala - NPÚ Plzeň, kastelán zámku Nebílovy restaurátorský tým
Milan Fiala


*1964 v Plzni


1982-1985 SPŠ strojnická, studium památkové péče při NPÚ, rekvalifikace v oboru Zakládání a údržba veřejné zeleně


Od r. 1991 zaměstnán v NPÚ


1991-1996 kastelán zámek Valeč, 1996 – po současnost kastelán zámku Nebílovy


V mezidobí starosta ve Valči


Od r. 2002 člen České společnosti Josepha Haydna, o.s., od r.


2008 ředitel mezinárodního hudebního festivalu Haydnovy hudební slavnosti


Publicista, milec krajiny, architektury a umění
přednáška 4


22.3.2013 – v 8:30 hod. dvoudenní výjezd


busem od nádraží Praha Smíchov - příjezd 23. 3. 2013 sraz na točně tramvají v 8.00 hod, 8:15 přistavení autobusu, 8:30 odjezd – počet volných míst v autobuse bude sdělen s předstihem – podle počtu frekventantů výuky a kapacity busu noclehy budou zajištěny – ostatní zájemci mimo zapsané frekventanty výuky náklady hradí


Významné realizace obnovy, rekonstrukce a konverze historických stavebních souborů a objektů


anotace přednášky


Exkurze k realizovaným a probíhajícím stavebním a ostatním restaurátorským postupům na konkrétních případech stavební a zahradní architektury, seznámení s projektovou dokumentací dalších připravovaných investic, seminář s projektanty a teoretiky


aktuální téma – 1. část - s předpokladem jeho dalšího rozšíření podle časových možností


Kroměříž – stavební soubory, zahrady, připravované expozice


přednášející:


Ing. Klára Hodaňová - NPÚ, ÚOP Kroměříž
Ing. Klára Hodaňová


*1971


Absolvovala VUT v Brně fakulta stavební - obor pozemní stavby.


V letech 1995-2000 se realizovala v Brně v architektonických a projektových ateliérech a organizací - Ateliér Brno, architekti Hrůša & Pelčák, KMP - Keramoprojekt, Moraving – Vojenské stavby a další


V roce 2000 nastoupila na Památkový ústav v Brně - později SPÚ a NPÚ ÚOP v Brně jako památkář - terénní pracovník pro okres Zlín. Většími akcemi, kterých se v pozici garanta památkové péče účastnila, jsou celková obnova Janova – Jurkovičova domu v Luhačovicích a komplexní obnova Baťova mrakodrapu ve Zlíně.


Od roku 2003 má působnost na okrese Kroměříž a postoupila na post vedoucí oddělení garantů pro Zlínský kraj.


Na Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty University Karlovy v Praze absolvovala specializační studium „Péče o kulturní dědictví minulosti“.


V únoru 2006 vzniklo nové NPU UOP v Kroměříži, pro které v prvních měsících byla pověřena řízením. Od dubna 2006 byla jmenována odborným náměstkem pro výkon památkové péče.


Profesně se zaměřuje na průzkum a obnovu památek moderní architektury.
aktuální téma – 2. část - s předpokladem jeho dalšího rozšíření podle časových možností


Olomouc – realizace a projekty


přednášející:


Prof. PhDr. Pavel Zatloukal – historik umění, ředitel Muzea umění Olomouc
Prof.PhDr. Pavel Zatloukal,


* 27. října 1948 Olomouc


Je výrazným, široce publikujícím a veřejně činným českým historikem umění, v širokém spektru své odborné činnosti se zároveň intenzivně zabývá výtvarným uměním a architekturou 19. a 20. století.


Od roku 1990 zastává funkci ředitele Muzea umění Olomouc.


Inicioval myšlenku vzniku unikátního Arcidiecézního Muzea v Olomouci a výrazně se zasloužil o jeho vybudování, stál u zrodu řady dalších výrazných projektů v rámci MPR Olomouc, z nichž některé již byly realizovány


V roce 1999 obdržel Cenu města Olomouce.


Za knihu „ Příběhy z dlouhého století. Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku“ obdržel nejprestižnější českou knižní cenu Magnesia Litera za Knihu roku 2003, je činným publicistou s cca 18 vydanými tituly - info k roku 2010


V roce 2004 byl jmenován profesorem.


Aktuálně pedagogicky působí v univerzitním prostředí.
přednáška 5


26.3.2013 v 16:15 hod místnost č. 215


„Rekonstrukce roku ….“


anotace přednášky


Přednáška o výrazné realizaci v oblasti památkové péče aktuálně, s autory a přizvanými teoretiky.


aktuální téma přednášky


Restaurování vily Tugendhat s úvodem do kontextu restaurování architektury na základě krátkého souhrnu historie a ideového koncipování obnovy


přednášející:


Ing. arch. Miloš Solař - NPÚ v Praze, garant NPÚ při obnově vily Tugendhat v Brně
Ing. arch. Miloš Solař


*1964 v Praze


Po gymnasiu vystudoval FA ČVUT 1982 – 1987, absolvoval v ateliéru doc. Karla Kibice.


Po návratu ze základní vojenské služby v roce 1989 působil jako referent PSSPPOP pro obnovu památek v Praze na Malé Straně.


Od srpna 1998 pracuje v Ústředním pracovišti Národního památkového ústavu. Specializuje se na péči o historické sídelní celky a obnovu historické architektury.


Vedle přímého odborného zájmu se snaží o mezioborou spolupráci a spolupráci s občanskými iniciativami.


Je členem Klubu Za starou Prahu, ICOMOS, WTA, spolupracuje s památkovou sekcí UHS, se studiem AXIS při pořádání konferencí „Obnova památek“ a se společností STOP.
přednáška 6


2.4.2013 v 16:15 hod. místnost č. 215


Současný přístup k restaurování stavby, prostorového i plošného výtvarného díla v příkladech, stavební techniky a řemesla


anotace přednášky


Seznámení s koncepty stavebních souborů, detailní vysvětlení historických stavebních postupů ve svém vývoji, terminologie stavebních prvků, popis řemeslných technik, jejich aplikace v poloze repase i současného užití, konzervační postupy, současný dialog o filosofii konzervace památky


aktuální téma přednášky


Obnova vybraných pražských paláců


přednášející:


Ing. arch. Ondřej Šefců - NPÚ, vedoucí Odboru péče o památkový fond
Ing.arch. Ondřej Šefců


* 1958


Absolvent fakulty architektury ČVUT Praha, obor architektura a územní plánování.


Od roku 1983 zaměstnán jako odborný pracovník Státního ústavu památkové péče - dnes Národní památkový ústav.


V 80. letech pracoval na regeneraci městských památkových rezervací -Tábor, Jindřichův Hradec, Třeboň, Slavonice, České Budějovice, Prachatice.


V 90. letech působil jako památkový dohled na obnově paláců pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, Valdštejnského paláce pro Senát ČR, na obnově Staronové synagógy, Klementina, paláce Kinských pro Národní galerii a dalších objektů. Dále pověřen odbornou garancí při obnově Karlova mostu, zámku Kratochvíle, hradu Křivoklát, hradu ve Strakonicích atd.


Je členem vědecké rady Národního památkového ústavu v Pardubicích, od roku 1996 je místopředsedou Společnosti pro technologie obnovy památek, kde pořádá odborné semináře.


Publikuje odborné články a zabývá se kresbou historických památek a městskou vedutou.
5.3.2013 16:15 místnost č. 215 přednášející Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.


12.3.2013 16:15 místnost č. 215 přednášející Mgr. Michal Beneš, CSc., JUDr. et PhDr. Jiří Plos


19.3.2013 8:30 půldenní výjezd busem od nádraží Smíchov, přednášející Milan Fiala, restaurátorský tým


22.3.2013 8:30 dvoudenní výjezd busem od nádraží Praha Smíchov, přednášející Ing., Klára Hodaňová


23.3.2913 Prof. PhDr. Pavel Zatloukal, příjezd zpět v pozdně odpoledních hodinách


26.3.2013 16:15 místnost č. 215 přednášející Ing. arch. Miloš Solař


2.4.2013 16:15 místnost č. 215 přednášející Ing. arch. Ondřej Šefců


chronologie jednotlivých témat přednášek je ovlivněna časovými možnostmi přednášejících


V Praze, dne 19.2.2013


Doc. ak.arch. Bohumil Chalupníček
Památková péče 013


Jednodenní výjezd, motivovaný postupující rekonstrukcí – zpětnou instalací sejmuté nástěnné a nástropní malby Antonína Tuvory v tanečním sále zámku Nebílovy. Komentář a návštěva u řady dalších lokalit cestou a v samotném plzeňském regionu ¨- v prezentaci jen základní data k jednotlivým lokalitám, podrobná info jsou k dispozici pod titulem Památková péče 013 1 v prezenční výpůjční službě knihovny Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – www.vsup.cz

Průvodcem po objektech a přednášejícím spolu s BCH byl Milan Fiala, kastelán zámku Nebílovy, veřejně činný aktivista v oblasti kultury - představitel Haydnovy společnosti a čelní organizátor Haydnových slavností i dalších kulturních počinů, dalece přesahujících formát regionuTočník - Žebrák


Na konci skalnatého masivu postaven hrad Žebrák, nad ním horní hrad Točník – vzniká nejvýraznější české dojhradí


Zbiroh


Zámek vzniká z původního hradu, založeního ve 13. Století, střídání řady majitelů, přestavěn novodobě ve stylu pseudorenesance, posledními majiteli Coloredo Mansfeldové, dnešním majitelem společnost Gastro Žofín Ve velkém sále vznikla Slovanská epopej Alfonse Muchy, během 2. Světové války i po ní hrad využíván především oddíly RTZ, s ohledem na specifické podmínky skalního podloží, na kterém je soubor budov postaven


Rokycany


Leží v území paleontologických nalezišť, první zmínky o osídlení v Kosmově kronice1110, obýváno již mnohem dříve včetně nálezů keltského opida – strážní stanice obchodní stezky další nálezy raně slovanského obyvatelstva. Počátek městského charakteru 13. Stol, pak Augustinianský klášter, husitské války a město v državě husitů, střídání majitelů, zničeno za třicetileté války, koncem 18. Stol zničeno požárem, v 19. Stol. rozkvět, v konci 2. Světové války město leží na demarkační hranici spojeneckých vojsk. Tato hranice u města, spadajícího ještě do západní zony, je vytýčena a připomenuta a město zřídilo této dějinné události muzeum.


Starý Plzenec


První zmínka 976, když v těchto místech porazil Boleslav II vojsko německého krále Oty II. Pod původním hradem vyrostlo městské sídlo – Plzeň – s řadou kostelů a obchodním ruchem. Svoji polohou na cestě do Bavorska patřilo k nejdůležitějším v českém státě. 1295 zakládá Václav II Novou Plzeň a tato, od té doby Stará Plzeň – později Plzenec, pozbývá svého původního významu. Rotunda sv. Petra a Pavla je nejstarším dochovaným kostelem v západních Čechách.


Radyně


Královský hrad, postavený ve 14. Století Karlem IV, dnes zřícenina na kopci Radyně, podle něhož hrad dostal i jméno z původní Karlovy koruny. Je rozvinutou pevnostní architekturou období svého vzniku, původně s věncem hradeb, příkopů, věží a čtyř bran. Hrad neměl vlastní studnu a byl zásobován vodou z cisterny, jímající dešťové srážky ze střešní plochy hlavní věže.


Šťáhlavy


Obec leží na řece Úslavě, Šťáhlav – mladší bratra Chrudoše – v opeře Libuše nesprávně označován jako od řeky Radbuzy. Významná pohřební kaple Povýšení sv. kříže – s obrovskou šindelem krytou dvanáctiúhelníkovou střešní bání šestiboké centrály s velikým portikem, obráceným ke komunikaci.


Dobřany


Existence od počátku 13. Stol. – vladycké sídlo, od 1260 statuován úřad rychtáře, pak v državě Chotěšovského kláštera do jeho zrušení Josefem II. Velký tržní význam, rozvoj zavedením železnice 1876, dnes památková zona a výstavní město s čílým turistickým, obchodním a kulturním životem. Kostel sv. Mikuláše gotický, kostel sv. Víta pozdně barokní – architekt Auguston – oválná centrála se středovým oltářem, most přes Radbuzu 1584, historické náměstí, za městem rozsáhlá psychiatrická léčebna rozsáhlé pavilonové dispozice, obdobně jako Bohnice nebo Kroměříž.Dobřany Dobřany Dobřany Dobřany Dobřany Dobřany Dobřany Dobřany

Chlumčany


Městys , připomínaný 1379, dnes vybudována kapacitní továrna na stavební keramiku – typické neglazované slinuté dlažby – matné a leštěné Taurus s dalšími seriemi Vega, Stone, Gemini atd – bývalé CHKZ, dnes součást koncernu Lasselsberger.


Přeštice


Sídlo s bohatou poutní tradicí – Kostel nanebevzetí Panny Marie – nejdříve románská kaple, pak gotický kostel, dnes barokní velkorysá dispozice podle návrhu Kiliána Ignáce Dienzenhofera, pokračovatelé Anselmo Lurago a Antonín Haffenecker, dokončen až po roce 2010 osazením helmic na věžích hlavního vstupního průčelí. V kostele obraz Bolestné matky Přeštické, prohlášen 1711 za milostný a zázračný. Na náměstí výrazná budova původně záložny z meziválečného období podle návrhu pražské kanceláře Freiwald – Bohm s pásovým keramickým figurálním reliéfem, dominujícím náměstí. Ve dvoře záložny nedokončená stavba městského muzea s plastikou a schodištěm do podzemí. Po městě řada sloupů s plastikami a pomník J.J. Ryby. V Přešticích pochován Josef Hlávka. Nedaleko hřbitova směrem ke kostelu je u hlavní cesty umístěn pomník výsledku chovu přeštických prasat, provedený v keramice.


Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice Přeštice

Vícov


Byl samostatnou obcí s hradem na opačné straně údolí řeky Úhlavy naproti Přešticím. Dodnes se zachoval a byl nedávno opraven kostel sv. Ambrože, jedna z nejstarších sakrálních památek v Čechách vůbec. Věž v západním průčelí románská, hlavní loď dtto ? , presbyterium raně gotické, polygonální, sklenuté žebry. Historický krov, dochované fresky, výtečná akustika, využívaná při akcích Haydnových slavností.


Vícov Vícov Vícov Vícov Vícov Vícov

Dolní Lukavice


Široce rozložená obec v údolí řeky Úhlavy, zmiňovaná prvně 1216. Ze staveb – kostel, fara a především zámek, monumentálně založená dispozice s parkovou osou, vycházející z půdorysu budovy ve tvaru písmene U – autor Jakub Auguston mladší. Dvě stavební fáze – střední křídlo starší, s hlavním sálem později dostavěná boční křídla. Kaple sv. Jana Nepomuckého, perspektivní iluzivní malba kupolovitého stropu. Dnes je objekt spravován v soukromých rukou, některé úpravy byly provedeny ještě do roku 2000, kdy byl objekt ve vlastnictví obce. Současné úpravy probíhají dílčím způsobem podle možností majitelů, kteří jej na krátkou dobu vlastnili po roce 1945. Jeden z ročníků Haydnových slavností využil prostory zámku k mezistátnímu rozhlasovému přenosu koncertů – mezi objekty, vázanými na Haydnův pobyt v Dolní Lukavici a mezi Londýnem.


Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice Dolní Lukavice

Lužany


Obec a zámek, jehož posledním majitelem byl stavební rada Josef Hlávka, dnes zámek ve správě „ Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Původní hrad, pak renesanční zámek, výsledná podoba novorenesanční, s přistavěnou kaplí. Nákladně pojaté interiery s dobovým vybavením posledního majitele a zřízeno jeho muzeum, především s jeho stavebními projekty. Zámek je situován v intravilánu dnešní obce, v rovinatém terenu, obklopen parkem s altány kolem řečiště Úhlavy.


Lužany Lužany

Nebílovy


Závěrečný hlavní cíl exkurze, dříve již několikrát se studenty navštívený – aktuálně s dokončovacími pracemi zpětného osazení nástropní malby Antonína Tuvory z roku cca 1870. Veškeré stropní malby byly z líce dřevěné rovové klenby sejmuty po vydání demoličního výměru a uschovány v přepravkách. K demolici objektu nedošlo a s velkým přispěním iniciativy kastelána zámku Milana Fialy byly malby osazeny zpět – právě v období exkurze. Tehdy byla nástěnná část maleb v těžce poškozeném stavu ještě ve stavu před restaurováním. To bylo dokončeno v roce 2014 a sál byl inaugurován počátkem května slavnostním koncertem.

Nebílovy – dnešní dva trakty zámku byly původně propojeny arkádovými chodbami, které se nedochovaly a dvůr je tedy plně otevřen do dvou stran – jednou do svahu bývalé třešňovky a druhou do částečně obnovené francouzské zahrady s osou na vzdálenou dominantu kostelní věže v Prusinách. V přízemí „zadního“ – hlavního traktu je v přízemí zřetelné starší založení, které je patrné i v samostatně stojícím objektu mimo zámek v areálu původního anglického parku. Přední vstupní trakt je restaurován a jsou v něm instalovány svozy z různých depozit. Zadní trakt je postupně obnovován včetně dvoupodlažní kaple, místností přízemí pro účely výstav a prozatím několika místností v patře, kde jelé příčné boční křídlo tvoří prostor zmiňovaného tanečního sálu.

Za autora – zřejmě konceptu stavby, velkoryse pojaté a reagující na složitou terénní situaci je uváděn přímo Hildebrandt, realizace proběhla již bez jeho působnosti ?

Bohužel bez fotodokumentace, autor zapomněl fotoaparát v hospodě v sousední vesnici, kam jsme se pro něj po prohlídce vrátili.

Autor snímků ….
Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie 92 -96 | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup