menu | úvod | kontakt

Docent akademický architekt Bohumil Chalupníček

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy
Výuka v plenéru - studijní cesty

V prolínání s potřebami výuky zobrazovacích metod projektů byly realizovány cesty, zohledňující potřeby výuky zobrazovacích metod stávajících stavebních konstrukcí a terénních konfigurací – aplikované geodezie. Jihovýchodně moravský okruh, slovenský okruh především po Spiši a severozápadní český okruh jsou oblastmi lokalit, kde VŠUP kdysi pod vedením BCH zpracovávala řadu výkresových a fotografických dokumentací za dobu existence Kabinetu kresebné, plánové a fotografické dokumentace historických stavebních objektů. Konfrontace výkresové dokumentace s realitou dnes již mnohdy pozměněnou nebo s pouhou připomínkou bývalé existence či fungujícím reálem staveb je nedílnou součástí nejen výuky profesních postupů, ale zároveň i uvědomění důležitosti této fáze předprojektové činnosti.


Posledním výjezdem byla exkurze po severních a západních Čechách v červenci roku 2010. Oproti návštěvám před několika lety se řada z navštívených objektů dočkala rekonstrukčních pracovních postupů.

Z výkresových dokumentací jejich tehdejšího stavu se stávají již archivalie, v některých případech materiály vysoké ceny s ohledem na dosavadní devastace nebo živelné pohromy. Všechny byly vytvářeny manuálně, ve specializovaném pracovišti VŠUP – Kabinetu plánové, kresebné a fotografické dokumentace historických památek v šedesátých až osmdesátých letech minulého století.

V řadě objektů si praktikanté osvojovali kresebný ortogonální záznam objektu pro jeho následné geodetické zaměření i vlastní geodetické postupy přímo v terenu. Na základě dohod s místními subjekty nám bylo umožněno vstoupit mimo běžné okruhy nebo i do objektů, které nejsou veřejně přístupné. Bylo možno prostudovat konstrukce krovů, rubů kleneb nebo prostor podzemí. U každého z objektů nebo areálů bylo zvažováno rozmístění vrcholů PBPP, i nejvhodnější postupy pro vytvoření výkresové dokumentace. bch

 

bch

 


Aplikovaná geodezie - DESKRIPTIVA – PERSPEKTIVA – EXKURZE MORAVA


Výjezd s jedním ročníkem atelierů Katedry architektury byl jedním z prvních po roce 89. Mapoval především principy geometrie v konstrukcích staveb, včetně lidové architektury. Na základě zcela zpustlých nebo zdemolovaných hospodářských stavení vznikala ve skicách studentů hypotetická rekonstrukce jejich původního konceptu, byly definovány optické perspektivní korektury ve velkorysých konceptech stavebních souborů nebo principy otevření vnitřních prostor iluzivní malbou či nahrazení architektonických článků jejími, ve skutečnosti plošnými prostředky.

 

 

 

Aplikovaná geodezie - DESKRIPTIVA – PERSPEKTIVA – EXKURZE MORAVA SLOVENSKO


U některých tematických výjezdů, které doplňovaly výuku uvedených disciplin, hrála velkou roli poznávací náplň exkurze, především v případech méně frekventovaných lokalit. I při tom však, zcela logicky vyzněl akcent na veškeré principy, které jsou nedílným předmětem přednášené discipliny.

 

Celý dokument o Slovensku možno stáhnout ve formátu avi ZDE. Scénář: BCH Kamera: Rudolf Kovář Režie: BCH Zpracováno ve studiu Vikor s podporou grantu VŠUP v Praze.

(mediainfo: Video: Format: AVI - MPEG-4 Visual, File size: 508 MiB, Duration: 38mn 17s, Width: 704 pixels, Height: 576 pixels, Display aspect ratio: 4:3, Frame rate: 25.000 fps; Audio: Format: MPEG Audio, Codec ID/Hint: MP3)Aplikovaná geodezie – severní a západní Čechy


Třebíz – středočeská dochovaná vesnice s muzeální expozicí, s velkorysými selskými statky i řemeslnými a obchodními provozovnami s původním zařízením, doplněným svozy. Objekty z kamenného a cihelného zdiva, výlučně i hrázděného, s řadou klenebních konstrukcí, které byly předmětem kresebného ortogonálního záznamu studentů


Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz Třebíz

Panenský Týnec - nedostavěný vrcholně gotický chrám s dochovanými stopami původních stavebních postupů, s modelovou prezentací hypotetických rekonstrukcí zamýšleného stavu stavby v budově původního kláštera – dnes Obecního úřadu Panenský Týnec.


Panenský Týnec Panenský Týnec Panenský Týnec Panenský Týnec Panenský Týnec

Peruc


Peruc Peruc Peruc Peruc

Mšené Lázně – jsou jedním z nejstarších českých balneoprovozů, jejich rozvoj lze datovat již do poloviny 18. století. Nejvýraznějším objektem vedle několika dalších lázeňských budov a farmy na pěstování bource morušového – lidově zvané Broukárny - je Dvorana – restaurační a kulturní zařízení, původně i s pekárnou lázeňského pečiva, projektované architektem Letzlem, Kotěrovým žákem na pražské Umprum, autorem průmyslového paláce v japonské Hirošimě.


Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně Mšené Lázně

Slavětín – farní kostel, původně románský, v gotickém období rozšířený. Rekonstruovaný architektem Mockerem. Pozoruhodné dochované gotické figurální fresky s černou lineární konturou, zaplňující celou plochu stěn jednolodního prostoru až po klenbu i v prostoru presbyteria - barokní budova fary, hřbitov a strom Kristovy koruny


Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín Slavětín


Cítoliby – barokní areál kostela s monumentálními plastikami z Braunova okruhu, výrazným morovým sloupem na triangulárním půdorysném konceptu, dřevěná Braunova figurální výzdoba interieru kostela a Reinerova plátna, považovaná dříve za dílo Brandlovo. Místo s bohatou tvůrčí hudební tradicí, hranice mezi majoritně českým a česko-německým osídlením


Cítoliby Cítoliby Cítoliby Cítoliby Cítoliby Cítoliby


Žatec – centrum chmelařské oblasti, řada dochovaných sušáren chmele s původními komíny v intravillánu města. MPR, husitská tradice – město Slunce, dochovaná fortifikace, výrazné sakrální stavby křesťanské a židovské. Řada měšťanských domů a dalších staveb včetně komunikačních byla předmětem dokumentační činnosti VŠUP


Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec Žatec


Most –původně středověké město s řadou přemostění řeky Bíliny, která tvořila jeho přirozenou fortifikaci. S ohledem na povrchovou důlní činnost město likvidováno, dochován o cca 800 m přemístěný kostel Nanebevstoupení panny Marie architekta a stavitele Heilmana, žáka Benedikta Rejta, postupně doplňovaný původním barokním vybavením a dalšími artefakty – nové městské centrum s širší vybaveností, účast projektových organizací pražských a ústeckých.


Most Most Most Most Most Most Most Most

Kadaň – MPR, středověké město na Ohři s původním hrazením a dochovaným barbakanem. Rozlehlý komplex původně gotického Františkánského kláštera s dochovanými diamantovými klenbami byl předmětem vytvoření výkresové dokumentace ze strany Kabinetu VŠUP pro připravovaný sborník Umělecké památky Čech


Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň Kadaň

Krásný Dvůr – klasicistně upravený zámek a nejstarší anglický zámecký park na území ČR. Jeho osou je přirozený vodní tok, několikrát hrazený, s návazností řady drobných architektur antikizujících templů, usedlostí, obelisků chinoiserií a dominantní eklektickou, pseudogotickou rozhlednou.


Krásný Dvůr Krásný Dvůr Krásný Dvůr Krásný Dvůr Krásný Dvůr Krásný Dvůr


Hlubany – na hranici Podbořan se dochovala ruina původní gotické tvrze, hrazené vodním příkopem. Stavba byla v posledních třech letech hypoteticky doplněna a slouží potřebám městského úřadu.


Hlubany


Vroutek – dochovaný románský tribunový kostel v sousedství původní tvrze. Na průčelích dochována řada architektonických původních prvků v kamenické práci.


Vroutek Vroutek Vroutek Vroutek Vroutek


Lužany


Lužany


Valeč – na hranici Doupovských vrchů tvoří pozoruhodný areál zámek a rozlehlý anglický park s řadou připomínek již středověkého osídlení a to jak ve vlastní budově zámku, tak v terénních souvislostech .

Stejně jako řada dalších objektů byla původně pouze pilotní dokumentace typického podlaží zpracovávána Kabinetem dokumentace VŠUP pro tehdy připravovaný sborník Umělecké památky Čech, vydávaný Českou akademií věd. Práce však přerostla v objednávku kompletní dokumentace objektu i rozlehlého zámeckého parku s řadou výrazných architektur a plastik Braunovy dílny. Práci vedl docent Miroslav Chalupníček, který však 6.4.1976 zemřel . Téhož dne zámek vyhořel do základů a rozpracovanost plánového elaborátu se stala cennou archiválií.

Pod vedením BCH byl elaborát dokončen a na základě změřených údajů byly doplněny již neexistující partie hlavního objektu zámku. Dále pak byly doměřeny a kresebně dokumentovány zahradní architektury včetně amfiteátrů, vodních kaskád se skulpturami velryb, propylejí, obelisků, kašen, bazénů a rozmístění plastik v rozlehlém areálu Část výkresové dokumentace byla při exkurzi konfrontována s aktuálním stavem


Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč Valeč


Teplá – premonstrátský klášter – jeden z největších klášterních komplexů v ČR, postupně rekonstruovaný a doplňovaný dalšími objekty. Výrazné perspektivní velkoplošné fresky v interierech a barokní úprava původního gotického chrámu, rozsáhlá knihovna v barokizujícím novodobém dostavěném křídle. VŠUP se konzultačně podílela na repassi a využití prostorů prelatury a pro tyto účely vytvořil BCH za účasti PhDr. Heleny Soukupové v prvé polovině devadesátých let rozsáhlou fotodokumentaci.


Teplá Teplá Teplá Teplá Teplá Teplá


Nový dvůr


Nový dvůr - foto Dadla Nový dvůr - foto Dadla Nový dvůr - foto Dadla Nový dvůr - foto Dadla Nový dvůr - foto Dadla


Manětín – Pozdně barokní zámecká dispozice, výrazně ovlivňující urbanismus centra okolní zástavby, s repasovanou částí původní zahrady a rekonstruovanou částí stavební


Manětín Manětín Manětín


Plasy – jeden z největších klášterních komplexů na území ČR, postavený v původně bažinatém terénu na dubových pilotách, s výraznými pozůstatky románského založení až po výslednou monumentální barokní výstavbu


Plasy Plasy Plasy Plasy


Nebílovy
– pozdně barokní zámek, patrně podle Hildebrandtova konceptu. V sedmdesátých letech byl na stavbu vydán demoliční výměr, dnes část stavby rekonstruována. Dispozice velkého dvora byla vymezena oběma budovami, spojenými otevřenými arkádami, navazující francouzská zahrada výrazně tvarovaného půdorysu a dále původně anglický park s pozůstatky původní tvrze. Z interierů nejvýraznější sál s Tuvorovými exotickými malbami, částečně sejmutými ze stropu sálu a připravenými k opětovné instalaci. Díky kastelánovi Milanu Fialovi mohla exkurze vstoupit i do prostorů doposud nerekonstruovaných, s probíhající rekonstrukcí i do technických prostorů – složité a rozsáhlé konstrukce krovu s pohledem na ruby iluzivních kleneb reprezentativního patra.


Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy Nebílovy


Spálené Poříčí
– město malého rozsahu a velkých ambicí s mnoha dosaženými výsledky, které se podařilo městskému zastupitelstvu realizovat pod vedením starosty Mgr. Čížka. Ten se ve své laskavosti v nedělním odpoledni stal pro závěr exkurze VŠUP jejím průvodcem řadou zrekonstruovaných objektů i rozpracovaných a dokončovaných realizacích nebývalého objemu.


Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí Spálené poříčí

Výuka v plenéru - studijní cesty | Katedra architektury - Egypt | Deskriptiva perspektiva - Itálie | Aplikovaná geodezie – tematické výjezdy | Památková Péče 2010 | Geodetický kurz - Sokolov | Památková péče 19.3.2013 | Památková péče 22. - 23.3.2013 | Exkurze atelieru textilní tvorby podzim 2013 | Exkurze Perspektiva 2014 | Itálie 2014 | Aplikovaná geodezie 2014 | Exkurze pedagogů a zaměstnanců

Bohumil Chalupníček | Rozcestník/ Menu | Kontakt / Contact | Mapa stránek / Site Map | Designed by M.Soukupová

Artglyptika.cz - Eva Víšková Mrákotová | Kurzy dřevořezby - Běla Jeřábková | Jan Hísek | Vít Soukup